Revista

1991

Quaderns 188-189: Barcelona – Guia d’arquitectura contamporània

Pág: 35
Ed: Colegi d’arquitectes de Catalunya
Escuela Del Cros, Mataró